Geologia inżynierska i geotechnika

        Wykonujemy:

geologia inżynierska małopolska

 1. badania podłoża gruntowego dla różnych potrzeb m.in. :
  • zakupu lub sprzedaży działki budowlanej
  • przydomowych oczyszczalni ścieków
  • obiektów mieszkalnych (m.in. domów jednorodzinnych, szeregowych, bliźniaków, bloków, garaży)
  • obiektów handlowych i przemysłowych (m.in. hal, marketów, sklepów, magazynów)
  • obiektów użyteczności publicznej i kultu (m.in. urzędów, szpitali, szkół, hali sportowych, hal koncertowych, kościołów, cmentarzy)
  • obiektów liniowych i związanych z nimi obiektów towarzyszących (m.in. dróg, kolei, sieci podziemnych, mostów, wiaduktów, gazociągów)
  • obiektów hydrotechnicznych (m.in. przepompownie, wały przeciwpowodziowe)
  • obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wież telekomunikacyjnych)
  • składowisk odpadów
  • osuwisk
 2. prace terenowe :
  • pomiarowe – niwelacja otworów w terenie
  • geologiczne – kartowanie geologiczno-inżynierskie, profilowanie wyrobisk, dozór i kierowanie robotami geologicznymi
 3. roboty geologiczne :
  • powierzchniowe – odkrywki i szybiki
  • wiertnicze – mechaniczne, udarowe RKS, z zastosowaniem penetrometru ręcznego
 4. badania polowe :
  • badania makroskopowe
  • pomiary zwierciadła wód gruntowych i sączeń
  • pobieranie próbek gruntu i wody
  • sondowania gruntów
 5. badania laboratoryjne :
  • badania gruntów
  • analizy chemiczne wody pod kątem jej agresywności w stosunku do betonu i stali
 6. obsługa geotechniczna :
  • odbiory wykopów fundamentowych, które wykonuje się w celu określenia zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi (dokumentacją projektową) wraz z wpisem w dzienniku budowy
  • badania wskaźników zagęszczenia i odkształcenia gruntów (płytą dynamiczną lekką lub płytą statyczną VSS)
  • rozwiązywanie problemów związanych
   z posadowieniem obiektów podczas trwania inwestycji
 7. prace dokumentacyjne :
  • studia geologiczne
  • ekspertyzy geotechniczne, opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne
  • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • sprawozdania i protokoły

Zapewniamy wysoką jakość naszych opracowań, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny

usługi geologiczne małopolska