Wiercenie piezometrów

Geoprojekt ma w swojej ofercie wiercenie piezometrów. Piezometrem nazywamy na ogół małośrednicowy otwór, który służy do obserwacji wahań stanów zwierciadła wody podziemnej. Nie jest to jego jedyne przeznaczenie, gdyż piezometry mogą także pełnić rolę punktów monitorujących jakość wód podziemnych, dzięki czemu stanowią doskonały sposób obserwacji i kontroli jakości wód gruntowych. Jego konstrukcja powinna umożliwiać zapuszczenie przyrządu pomiarowego (świstawki), jest także zabezpieczany przed zasypaniem oraz uszkodzeniem. Głębokość wykonywania piezometrów dobiera się w taki sposób aby w przypadku występowania swobodnego zwierciadła wód oraz sytuacji w której przy największych naturalnych lub sztucznie spowodowanych obniżeniach zwierciadła wody, nie schodziło ono poniżej górnej krawędzi części czynnej filtra. W przypadku obserwacji dużego ujęcia wody, na ogół stosuje się kilka liniowych ciągów piezometrów, które pozwalają skutecznie obserwować zmianę jakości wody na danym odcinku. Wiercenie piezometrów pozwala także na pomiar ciśnienia wody oraz wysokości hydraulicznej. Dla zwykłych wód podziemnych wysokość zwierciadła wód podziemnych odpowiada rzędnej występowania zwierciadła wody lecz w przypadku napotkania wód charakteryzujących się wysoką mineralizacją, a przez to także wysoką gęstością konieczne jest ustalanie tzw. zredukowanej wysokości hydraulicznej.