Wiercenia udarowe RKS

Wiercenia udarowe RKS są wykonywane obecnie przez firmę Geoprojekt z wykorzystaniem zestawu do wierceń udarowych firmy Eijkelkamp. Zestaw ten składa się z młota spalinowego połączonego łącznikiem z żerdziami o długości 1m, próbnika do gruntu, mechanicznej wyciągarki napędzanej spalinowo oraz innych akcesoriów pomocniczych. Sonda rdzeniowa RKS jest urządzeniem wykorzystywanym do pobierania próbek gruntu w celach badawczych dla ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów oraz stopnia ich zanieczyszczenia. Zestaw ten z powodzeniem wykorzystuje się do badania gruntów antropogenicznych np. na zwałowiskach lub rożnego rodzaju składowiskach. Wiercenia udarowe RKS mogą być wykonywane do głębokości około 10m p.p.t. Dzięki małym rozmiarom i stosunkowo niewielkiej wadze sondowanie może być wykonywane w terenach o utrudnionym dostępie tj. teren podmokły, mocno nachylone zbocza, teren zabudowany, wnętrza budynków (piwnice, wiercenia w pobliżu fundamentów), mocno porośnięte działki, lasy.Ze względu na możliwość dokładnego ustalenia położenia granic warstw oraz ich miąższości, zachowania próbek o naturalnym uziarnieniu, a zazwyczaj także o naturalnej wilgotności (w zależności od występowania sączeń oraz poziomu zwierciadła wód podziemnych) można metodą RKS pobierać próbki kategorii B.

Zalety próbników udarowych RKS:

  • świetnie przystosowane do gruntów antropogenicznych zawierających gruz i kamienie,
  • umożliwiają pobieranie prób gruntu w terenach miejskich i przemysłowych,
  • uzyskane próby są czyste, przy wierceniu nie używa się smarów mogących zanieczyścić próbki,
  • żerdzie i próbniki charakteryzują się dużą wytrzymałością,
  • dobrane średnice i długości pozwalają na łatwy i niekłopotliwy pobór prób,
  • w zestawie znajduje się próbnik wkładkowy pozwalający pobrać nienaruszone próby do wkładki PCV lub elastycznego kołnierza foliowego.