Filtracja i przetwarzanie danych LIDAR

Produkty:

  • Numeryczny Model Terenu (DTM) + sieć hydrologiczna – przedstawienie modelu w formie: TIN-u, GRID-u i izolinii
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM)
  • przefiltorwana chmura punktów (klasy przeklasyfikowanych punktów w zależności od specyfikacji projektu)
Technologię LIDAR wykorzystywana jest w wielu dziedzinach m.in. w:

Obliczanie kubatury mas ziemnych

Technologia LIDAR w geotechnice

Przekroje morfologiczne

Przekroje morfologiczne

Obliczanie kubatury mas ziemnych

Tereny potencjalnie zagrożone występowaniem ruchów masowych
(o zadanym kącie nachylenia)

Pomiar wybrzeża (określenie zmian i abrazji)

Technologia LIDAR w inżynierii

Inwentaryzacja osuwisk

Pomiary wybrzeża (określenie zmian 
i abrazji)

Projektowanie przebiegu dróg, torów kolejowych, rurociągów i innych

Inwentaryzacja linii wysokiego napięcia

Ochronia środowiska (np. inwentaryzacja i monitoring roślinności)

Hydrografii (analizy powodziowe)

Urbanistyce (opracowanie modeli przestrzennych 3D miast)